profile cover

کارمندآن : نرم افزار نظارت و مدیریت بر کارمندان

نرم افزار کارمندآن - نرم افزار نظارت بر کارمندان و نظارت در دورکاری
ثبت سازمان / شرکت جدید

افزایش چشمگیر راندمان کاری کارمندان و پرسنل شما در دور کاری و حتی در محل شرکت

روند راه اندازی سامانه برای شرکت و سازمان شما :

  • فرم اولیه را وارد نمایید
  • کد ارسالی به تلفن مراه خود را جهت تایید وارد نمایید
  • هزینه اشتراک یکساله را پرداخت نمایید
  • از پرسنل خود بخواهید نرم افزار کارمندان را بر روی سیستم خود نصب و کد سازمان را وارد نمایند
  • آموزش های مرتبط با سامانه ارمشاهده و از نتایج خروجی در مدیریت خود استفاده نمایید

ثبت سازمان / شرکت جدید
خواندن و موافقت با قوانین سامانه مطالعه قوانین