profile cover

کارمندآن : نرم افزار نظارت و مدیریت بر کارمندان

نرم افزار کارمندآن - نرم افزار نظارت بر کارمندان و نظارت در دورکاری
نمایش مطالب : مقالات جدید

در اروپا اخیرا قانونی تصویب شده است که کارفرمایان می توانند در تایم اداری بر فعالیت های اینترنتی کارمندان خود نظارت کنند و کارمندا خق اعتراض ندارند

قانونی بودن نظارت بر فعالیت اینترنی کارمندان در ارویا

اصطلاحی که چند وقتی است زیاد شنیده می شود و برای مدیران یک راهکار مدیریتی فوری برای ادامه فعالیت سازمان خود می شود

دورکاری چیست ؟

دورکاری پیده ای است که در چندسال آخر در جامعه های مختلف مطرح شد و شرکت ها و سازمان های مختلف به عنوان یک استراتژِی خیلی دور به آن نگاه می کرد ، بیماری کرونا این دیدگاه خیلی دور را به یک استراتژی فوری تغییر داد .

دورکاری ماندنی است ، برنامه ریزی کنید !